Experience Teachmint X - AI enabled Interactive Flat Panels and Smart Boards

Click Here
Test Details
दुसरी घटक चाचणी मूल्यमापन मराठी
वरील चाचणी ही पाठ 5. मुंग्यांच्या जगात, पाठ 6. माहेर व पाठ 7. अरण्यलिपी या पाठांवर घेतली जाईल चाचणी मागील चाचणीप्रमाणेच online Teachmint या app वर होईल...
Starts
Oct 20, 2:00 PM
Duration
60 minutes
Deadline
Oct 20, 3:00 PM
Maximum marks
20.0 marks
Question type
MCQ
Total questions
15 questions